OudeSpoorbaanKoeien.JPG
max50 bord Joost.JPG
max50 koe.png
max50 boertje.jpg
max50 muur.png
Capture.JPG
Max50bordF.JPG
Max50bordF.JPG
max50 gave.png

Leiderdorp, 10 april 2020

Betreft: Wordt er straks 50 of 70 km/h gereden op de Oude Spoorbaan?

 

Beste bewoner(s) en recreanten langs de Oude Spoorbaan,

 

Al diverse malen hebben wij uw aandacht gevraagd voor de Leidse Ring Noord (LRN). Centraal in onze discussie met de gemeente Leiderdorp staat het voornemen de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan te verhogen van 50 naar 70 km/h. Het gevolg zou zijn dat geluidsschermen nodig zijn waarmee uw uitzicht op de Boterhuispolder grotendeels verdwijnt én uw woning in waarde daalt.

Onze bezwaren tegen 70 km/h waren zo overtuigend dat de gemeenteraad op 18 november 2019 voornemens was te besluiten voor 50 km/h. Het hielp daarbij dat zovelen van u naar die raadsvergadering zijn gekomen, waarmee overduidelijk werd dat u ondergetekenden steunde in hun strijd tegen 70 km/h. Maar tot een besluit kwam het niet want op die avond viel de coalitie van VVD, CDA en LPL uiteen.

Het tekende zich af dat LPL, PvdA, D66 en Groen Links samen een nieuwe coalitie zouden vormen. Omdat al deze partijen de 50 km/h onomwonden steunden zou het dan toch nog goed aflopen.

En toen… besloot D66 toch maar een coalitie te vormen met andere partijen, maar D66 behield daarbij wel het recht om voor 50 km/h te blijven stemmen.

 

Ondertussen heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp het oorspronkelijke plan voor de LRN, dus met daarin 70 km/h, op de raadsagenda gezet met het doel daarover op 20 april aanstaande een definitief besluit te nemen.

Mede daarom meldde de gemeente onlangs dat de schermen wellicht iets lager kunnen worden, maar veel zal dat niet helpen want ook bij 1,50m is uw vrije zicht grotendeels weg.

Het voert voor deze brief te ver om in detail te gaan, maar de huidige procedure is er vooral op gericht de bewoners monddood te maken. Zo beroept het college zich nu op de harde eis vanuit Leiden om 70 km/h te gaan rijden omdat anders “functionaliteitsverlies” van de LRN optreedt en Leiden niet meer wenst mee te betalen aan de LRN in Leiderdorp. Dat we als bewoners overtuigend hebben aangetoond dat Leiden helemaal geen last heeft van 50 km/h wordt gewoon genegeerd. Het college beroept zich ook op een juridische Quick Scan die de gevolgen zou beschrijven als Leiderdorp het dictaat van Leiden niet opvolgt. Maar die Quick Scan wordt voor bewoners geheim gehouden en op een WOB verzoek van bewoners dat stuk te openbaar te maken is een afwijzing gekomen.

 

Het valt te vrezen dat VVD en wellicht ook het CDA en CU-SGP voor dit voorstel met 70 km/h zullen stemmen. Veel, zo niet alles, hangt dus af van hoe D66 zich opstelt.

D66 heeft desgevraagd aangegeven nog geen besluit te hebben genomen. Uiteraard gaan we ervan uit dat ze consistent, geloofwaardig en standvastig blijven door ook nu voor 50 km/h te stemmen, zoals ze op 18 november 2019 al aankondigden.

 

De raadsvergadering is gepland op 20 april en het is nu al duidelijk dat u als bewoners daar niet bij mag zijn. Kennelijk komt de coronacrisis het college goed uit want anders was deze vergadering wel uitgesteld. We gaan er wel vanuit dat enkele inwoners opnieuw - via internet - mogen inspreken.

En u kunt de raadsvergadering op 20 april vanaf 20.30h life volgen op www.raadleiderdorp.nl

 

We hebben eerder uw aandacht gevraagd voor onze website www.Max50.nl Op die website hebben wij nu de laatste informatie geplaatst, waaronder onze inspreekteksten voor 20 april.

En op de achterzijde van deze brief doen we een oproep tot het plaatsen van protestborden.

Wilt u verder geïnformeerd worden, geef uw e-mail adres dan door aan Leyhoflab071@gmail.com

 

Met vriendelijke groet van onderstaande verontruste bewoners,

Lex de Jonge (Windmolen 4), Marja van Loenen (Saturnus 11), Ferry Anes (Dijkwacht 32), Kees den Bakker (Dijkwacht 53),

Richard van der Meer (Dijkwacht 78)

 

Hoe kunnen bewoners hun ongenoegen met de voorgestelde 70 km/h kenbaar maken?

 

Dat kan door – net als de vorige keer – vanaf donderdagavond 16 april protestborden langs het tracé van de Oude Spoorbaan te plaatsen. Let daarbij wel op de veiligheid voor alle weggebruikers en plaats de borden niet voor of tegen bestaande reclameborden.

 

Voor de persfoto is het het mooiste als alle borden rijdend vanuit Leiden zichtbaar zijn, maar vanuit de andere kant mag natuurlijk ook.

 

Hoewel bewoners vast wel creatieve ideeën hebben hieronder toch een paar suggesties voor mogelijke teksten:

 

 • 50 km/h is hard genoeg

 

 • Na de muur van Trump nu ook de muur van Joosten?

 

 • Minder CO2

 

 • Minder Stikstof

 

 • Minder geluid

 

 • Behoud het vrije zicht

 

 • Eigen baas in eigen gemeente

 

 • Jantje Joosten van Leiden

 

 • Laat Leiderdorp zich om de tuin Leiden?

 

 • Leiderdorp in last

 

 • 50 km: Luister eindelijk eens naar de bewoners

====================================================================

Inspreektekst van bewoners uit de Buitenhof voor de raadsvergadering op 20 april 2020

Agendapunt Leidse Ring Noord

Voorzitter,


Ik spreek hier namens een grote groep bewoners wonende langs de Oude Spoorbaan. Die bewoners zijn uitermate bezorgd dat met 70 km/h op de Oude Spoorbaan hun onbelemmerde uitzicht op de Boterhuispolder grotendeels verloren gaat en de toch al hoge geluidbelasting nog verder toeneemt.

Voorzitter, de snelheidsdiscussie dateert al van 2016. Toen nog dwong een onwaarheid sprekende wethouder 80 km/h af.


In de jaren daarna zijn door de nieuwe wethouder en zijn projectgroep steeds weer andere argumenten naar voren gebracht die de 70 km/h moesten rechtvaardigen. En even zovele malen is door de bewoners ondubbelzinnig aangetoond dat geen van die argumenten klopten. Wij hebben al die informatie steeds met u gedeeld. 

 

En dus was het geen verrassing dat zich op die gedenkwaardige 18e november vorig jaar aftekende dat de raad zou besluiten dat 70 km/h helemaal niet nodig is en dat 50 km/h veel beter past. Helaas bleef het besluit uit omdat de coalitie klapte. 

 

En omdat inhoudelijke argumenten geen van alle stand bleken te houden is de afgelopen maanden door de wethouder en zijn projectgroep vooral de politieke trukendoos opengetrokken. Immers in het voorliggende voorstel zitten nogal wat nieuwe elementen. Ik som ze hier op: 

 

Slechts enkele dagen geleden werd een aanvullend geluidrapport openbaar gemaakt waaruit zou moeten blijken dat het wel meevalt met het uitzicht op de Boterhuispolder. Dit is het zoveelste rapport waarbij bewoners hebben moeten wijzen op diverse fouten en  tegenstrijdigheden. En of schermen nu 2 of 1,5 meter hoog zijn, ze nemen het uitzicht nog steeds geheel of grotendeels weg.


Verder bevat het Kaderbesluit nu een verbod de 70 km/h later nog ter discussie te stellen; zie beslispunt 5a van dat besluit. Daarmee is op slinkse wijze de wettelijke discussie over de juiste hoogte van de geluidsschermen in relatie tot de maximum snelheid onmogelijk gemaakt (zie 1).


En voorzitter, hoewel het oorspronkelijk ontwerp van het tracé op de Oude Spoorbaan ingrijpend is gewijzigd roept Leiden nu “afspraak is afspraak”. En ineens wordt een juridische Quick Scan ten tonele gevoerd. Maar bewoners mogen die niet inzien. Waarom niet? Is er echt een economische reden of is de wethouder soms bang dat wij dan aantonen dat ook de Quick Scan ondeugdelijk is? 

 

Ook wordt de 70 km/h nu gepresenteerd als een compromis om bewoners tegemoet te komen. Maar in het nu voorliggende Kaderbesluit wordt gewoon uitgelegd waarom het vasthouden aan de 80 km/h praktisch gezien onmogelijk was. Het is dus geen compromis. zie 1

 

(1) Op 18 november 2019 stelden VVD en CDA in een amendement voor bij 70 km/h - ter bevordering van het vrije uitzicht - bewust (te) lage geluidsschermen te plaatsen, waardoor de geluidsbelasting bij woningen onnodig groot wordt. Dat zou dan met een ontheffingsprocedure afgedekt moeten worden. Deze aanpak is in strijd met de wet, want eerst moeten bronmaatregelen, waaronder een lagere snelheid, worden overwogen vóór de hoogte van de schermen wordt vastgesteld.

 

Samengevat, het enig tastbare resultaat is nu een dictaat vanuit Leiden om 70 km/h te gaan rijden. Zonder enige onderbouwing wordt doodleuk gemeld dat bij een lagere snelheid “functionaliteitsverlies” voor de Leidse Ring Noord zou optreden.


Bewoners hebben echter in een notitie alle Feiten en Mythes rond de Leidse Ring Noord op een rijtje gezet en die met u gedeeld, inclusief een bruikbare tabel met verkeerscijfers. Daaruit blijkt:   
       1. Dat Leiden op geen enkele wijze nadeel ondervindt van een lagere snelheid op de Oude Spoorbaan. Dus hoezo functionaliteitsverlies?
       2. Dat de verkeerscijfers uitwijzen dat in Leiderdorp zelf weinig positieve invloed merkbaar zal zijn van de Leidse Ring Noord. De               verkeersdrukte op de Engelendaal neemt echt niet af. Het zou voor Leiderdorp zelfs geen ramp zijn als de LRN hier niet of veel soberder
wordt uitgevoerd. Hoe is het dan toch mogelijk dat de wethouder en zijn projectgroep die informatie ook in hun advies naar de raad compleet negeren en alleen maar klakkeloos de tekst uit de brief van Leiden overnemen? 

Voorzitter, ik rond af. 


We zijn verbijsterd door het dedain waarmee de wethouder en zijn projectgroep via het voorliggende voorstel alle in de afgelopen 4 jaar door bewoners ingebrachte argumenten menen te kunnen negeren. En dat om op twee wegvakken van slechts 400 respectievelijk 600 meter lengte flink gas te kunnen geven maar bij rotondes meteen weer af te moeten remmen, met alle negatieve gevolgen voor mens, milieu en zelfs veiligheid. 


Het zal vanavond erg interessant zijn te zien of raadsleden het aandurven de niet inhoudelijk onderbouwde belangen van Leiden boven die van haar inwoners te stellen.

 

 Ik wens u allen veel wijsheid.

====================================================

Inspreektekst van bewoners uit de Leyhof voor de raadsvergadering op 20 april 2020,


Agendapunt Leidse Ring Noord

Voorzitter, mijn bijdrage gaat vooral over de geloofwaardigheid van de politiek in dit dossier Leidse Ring Noord. Dat omdat, zoals de vorige inspreker al aangaf, nu de politieke trukendoos lijkt te zijn opengetrokken. Dat roept uiteraard ook de vraag op hoe eerlijk en integer de hier aanwezige politieke partijen daarmee omgaan.


Mede in dat verband wil ik u een aantal dilemma’s voorhouden:

 

 •  Bij eerste agendapunt moest de raad besluiten informatie zoals de Quick Scan wel of niet geheim te houden. Afhankelijk van het genomen besluit zijn er twee opties:

     1. Besloot de raad de geheimhouding op te heffen dan is er tenminste duidelijkheid, maar moet de besluitvorming in deze raad wel worden aangehouden tot ook bewoners die Quick Scan hebben kunnen bestuderen.
       2. Maar als de raad besloot de geheimhouding te handhaven, hoe serieus neemt de raad de inspraak van bewoners dan nog?

 

 •  Waar gaat die Quick Scan eigenlijk over?

       o Alleen over kostencijfers? Die zijn namelijk allang bij alle betrokkenen bekend.
       o Of gaat die over de juridische verbindendheid van de Bestuursovereenkomst? En als dat zo is, is dan ook meegenomen dat Leiden zélf                een ingrijpende wijziging in die Bestuursovereenkomst heeft veroorzaakt? Dit door nieuwe, aanzienlijk hogere verkeerscijfers én het                    schrappen van een ongelijkvloerse kruising op de Oude Spoorbaan, waardoor nu twee korte stukken weg ontstaan.

 

 • De discussie over de LRN duurt al ruim 4 jaar. Was het dan niet mogelijk deze besluitvormende vergadering uit te stellen tot het moment dat ook de betrokken buurtbewoners deze bijeenkomst konden bijwonen? Hun aanwezigheid in groten getale in de laatste raadsvergadering moet voor u toch een teken aan de wand zijn? Of komt het u wel goed uit – met dank aan de coronacrisis - van die lastige burgers te zijn verlost?

 

 • Op 18 november 2019 sprak D66 onomwonden steun uit voor 50 km/h. En bij de coalitieonderhandelingen heeft D66 bewust de handen vrij gehouden om op dat standpunt te blijven staan. Waar staat D66 nu? Als je als partij nog enigszins geloofwaardig wilt blijven is een besluit voor 50 km/h de enig logische uitkomst.

 

 • In het gehele voortraject is vanuit het CDA steeds aangegeven dat behoud van het uitzicht van bewoners en recreanten essentieel is. Het zou de geloofwaardigheid van het CDA ten goede komen als ze dan besluit beslispunt 5a uit het Kaderbesluit te schrappen. Dan wordt een toetsing van zowel schermhoogte als maximum snelheid door de Raad van State mogelijk.

 

 • Er schijnt overleg met Leiden (en zelfs de provincie) te hebben plaatsgevonden maar daarvan zijn geen verslagen bekend en al helemaal niet beschikbaar gesteld. Wat is dat voor schimmig gedoe?

 

 • Voorzitter, ik rond af met nog enkele gewetensvragen, waarvan het antwoord vooral politieke gevolgen kan hebben:

      1. Wordt Leiderdorp een willoos verlengstuk van Leiden?
      2. Wat heeft een verkeerd besluit vanavond voor electorale gevolgen?
      3. Waarom verzoekt u Leiden niet zelf ook 70 km/h als maximum snelheid in te stellen op de rest van de LRN?

Voorzitter, net als de vorige spreker wens ik u veel politieke wijsheid.

===========================================================================================================

Leiderdorp, 17 maart 2020

Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan; hoe staat het ermee?


Luistert de Leiderdorpse gemeenteraad wel serieus naar haar bewoners of wordt ze een ondemocratisch verlengstuk van de Leidse politiek?


De afgelopen jaren heeft een groep bewoners - de ondertekenaars van dit stuk - zich intensief beziggehouden met de plannen van de gemeente voor de uitwerking van de Leidse Ring Noord (LRN) en dan in het bijzonder op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp. Kernpunt in de discussie is het plan hier
70 km/h te gaan rijden, waardoor wettelijk gezien geluidsschermen nodig zijn die het uitzicht van bewoners en recreanten op de Boterhuispolder geheel of gedeeltelijk weg zullen nemen. De groep bewoners pleit nu al geruime tijd voor een maximum snelheid van 50 km/h, waarbij geluidsschermen niet nodig zijn of heel laag kunnen blijven.


De ironie wil dat de argumenten van de bewoners steeds meer raadsleden overtuigden waardoor zich aftekende dat er bij de beslissende raadsvergadering op 18 november 2019 een meerderheid voorstander zou zijn van 50 km/h. D66 had zelfs een concept-amendement ingediend dat expliciet 50 km/h als maximum snelheid noemde. Bewoners langs het tracé waren inmiddels diverse malen per huis-aan-huis brief door ondergetekenden geïnformeerd en zijn in groten getale op komen dagen bij eerdere bijeenkomsten, maar zeker bij die gedenkwaardige raadsvergadering van 18 november 2019. Ongetwijfeld waren er onder de aanwezigen ook mensen met andere belangen, maar uit de
reacties en de lichaamstaal van de aanwezigen op deze en voorafgaande bijeenkomsten op het gemeentehuis was duidelijk dat veruit de meesten voorstander waren (en zijn) van 50 km/h.


En toen….. klapte de coalitie van VVD, CDA en LPL, met name omdat VVD en CDA zonder overleg met coalitiegenoot LPL een concept-amendement hadden ingediend dat wel uitging van 70 km/h maar dan met lagere geluidsschermen. Dat voorstel voor lagere schermen oogde sympathiek maar is in strijd met de wet omdat het een logische bronmaatregel (50 km/h) negeert en zo bewoners onnodig opzadelt met meer lawaai. 


Ondertussen was al in de gemeenteraad van Leiden – niet geremd door enige inhoudelijke kennis – een motie aangenomen waarin Leiden de (mede)financiering van het LRN tracé in Leiderdorp afhankelijk maakte van 70 km/h op de Oude Spoorbaan. In feite een ongehoorde vorm van
bemoeienis met het beleid van de buren, wat niet veel goeds belooft voor een mogelijk toekomstige samenvoeging van de twee gemeentes.
De gemeenteraad van Leiden meent zich juridisch te kunnen beroepen op de al eerder gesloten Bestuursovereenkomst LRN (die toen nog uitging van 80 km/h) en negeert daarbij dat sinds die tijd de uitvoering op met name de Oude Spoorbaan fors is gewijzigd, onder andere door het vervangen
van de ongelijkvloerse kruiding bij de Schildwacht door een rotonde. 

 

Verontrust over deze ontwikkelingen, en vooral het getoonde gebrek aan achtergrondkennis, heeft de groep bewoners vervolgens op 23 november 2019 een toelichtende notitie opgesteld “Leidse Ring Noord (LRN) Feiten en Mythes rond de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan”

Die notitie is geplaatst op de website www.Max50.nl en is tevens toegezonden aan alle raadsleden in  Leiderdorp en aan het gemeentebestuur van Leiden, met het verzoek dit verder aan de raadsleden aldaar te zenden.

In die notitie wordt ingegaan op alle relevante onderdelen van de discussie en is met name in detail toegelicht waarom een snelheid van 50 km/h in Leiderdorp geen noemenswaardig nadelig effect in Leiden zou hebben. Die conclusie is gebaseerd op openbare rapporten, opgesteld in opdracht van
Leiden en Leiderdorp zelf. De in Leiden aangenomen motie die 70 km/h als voorwaarde stelt voor (mede)financiering is dus niet op feiten maar op emotie en onderbuikgevoelens gebaseerd.

 

Maar de “bestuurlijke klucht” ging ook in Leiderdorp verder. Nadat aanvankelijk LPL, GL, PvdA en D66
(allen verklaarde voorstander van 50 km/h) trachtten een nieuwe coalitie te vormen haakte na enige tijd D66 af en dat leidde uiteindelijk tot de huidige coalitie van VVD, CDA, CU-SGP en D66. Binnen die bestuurlijke coalitie verklaarde D66 zich nog steeds voorstander van 50 km/h, maar wilde
hierover wel in overleg met Leiden en met name over de geloofwaardigheid van het financiële dreigement vanuit de Leidse raad. Binnen het nieuwe coalitieakkoord is de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan een “vrije kwestie”. En dus wordt het nu spannend om te zien of D66 als eerdere
indiener van de motie voor 50 km/h echt geloofwaardig is en de rug recht weet te houden. 

 

Onlangs heeft ook een verkennend gesprek met de VVD plaatsgevonden. Daaruit bleek dat aan die zijde nog steeds serieus wordt nagedacht over het concept-amendement van VVD en CDA van 18 november (70 km/h en toch verlaagde geluidsschermen), zelfs al geven bewoners aan dat dat in strijd is met de wet omdat éérst afdoende bronmaatregelen (50 km/h) moeten worden genomen  voor over de hoogte van schermen kan worden gesproken. 

 

Interessant is ook de positie die het CDA nu zal kiezen. Deze partij heeft zich altijd vierkant achter de wens van bewoners gesteld het uitzicht maximaal te behouden. Daarom ook steunde ook het CDA destijds het concept-amendement van bewust verlaagde geluidsschermen (bij toch 70 km/h), in de (onjuiste) veronderstelling dat dat juridisch toelaatbaar zou zijn.

 

Ondertussen verscheen in het Leidsch Dagblad een artikel waarin te lezen was dat gemeente Leiden een bemoedigingsbrief heeft gestuurd aan Leiderdorp met verzoek alsnog in te stemmen met 70 km/h. Ons voorstel is dat de raad van Leiderdorp een bemoedigingsbrief stuurt aan Leiden met de volgende boodschap: “De Leiderdorpse bevolking moedigt de Leidse raad aan om te besluiten om 70 km/u te gaan rijden op alle tracés van de LRN binnen Leiden, óf om met harde feiten te komen waarom 70 km/u beter zou zijn op het Leiderdorpse tracé”.


En toen kwam op 12 maart de bestuurlijke aap uit de mouw. De gemeente Leiderdorp kondigde officieel aan dat op 30 maart 2020 (door Corona inmiddels verschoven naar wellicht 20 april) in een raadsvergadering een besluit zal worden genomen over de LRN. Bij die aankondiging zat een groot aantal stukken - waaronder een herzien Kaderbesluit - inclusief de mededeling dat een (juridische) Quick Scan wel is uitgevoerd maar voor de buitenwereld geheim zal worden gehouden; alleen raadsleden mogen die op het gemeentehuis komen inzien. Die juridische Quick Scan zou dan gaan
over de vraag wat er is vastgelegd in de eerder gesloten Bestuursovereenkomst LRN en in welke mate die nog geldig/bindend is. Relevant daarbij is dat inmiddels de uitvoering op bijvoorbeeld de Oude Spoorbaan er heel anders uit komt te zien. Dat zou duidelijk moeten maken in welke mate
Leiden in zijn recht staat te blijven eisen dat in Leiderdorp 70 km/h wordt gereden.


Het gehele nu voorliggende herziene Kaderbesluit gaat uit van 70 km/h als enige mogelijkheid. Alle door bewoners in de afgelopen jaren ingebrachte argumenten worden genegeerd. En het huidige procedurevoorstel is in zijn uitwerking bedoeld om de bewoners geheel monddood te maken.
Oordeelt u zelf: 

 • De Quick Scan die helderheid zou moeten geven over de juridische relatie met Leiden wordt geheim gehouden en is alleen ter inzage voor raadsleden. Dit gaat dus over de vraag hoe bindend de Bestuursovereenkomst LRN is terwijl er ná de ondertekening ingrijpende
  wijzigingen op de Oude Spoorbaan zijn gekomen. Pas in de raadsvergadering waarin het herziene Kaderbesluit met 70 km/h moeten worden bekrachtigd besluit de gemeenteraad of de Quick Scan toch openbaar wordt. Maar ongeacht de uitkomst is het dan al te laat want 
  bewoners kunnen er geen inhoudelijk oordeel meer over geven. 

 • Wij zouden als bewoners via een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedure kunnen verzoeken dit stuk openbaar te maken, maar door wettelijk vastgelegde WOB proceduretermijnen kan dat maanden gaan duren en is ondertussen het besluit al gevallen

 • Binnen een WOB procedure kunnen grote economische belangen een reden zijn informatie niet openbaar te maken. Zelfs zonder WOB-verzoek vanuit bewoners beroept de gemeente zich daar nu op voorhand al op. Dit argument is echter geheel misplaatst want het standpunt 
  nog geheim te houden? Tenzij natuurlijk de gemeente wil voorkomen dat de bewoners gatenhet is al lang bekend dat het gaat om een bedrag van ongeveer € 20 miljoen. Wat valt hier vanuit Leiden is al duidelijk: er wordt niet meebetaald bij een snelheid lager dan 70 km/h. En schieten in de Quick Scan. 

 • Er heeft wel overleg plaatsgevonden tussen Leiden en Leiderdorp maar van het besprokene is geen enkel verslag en het enige resultaat is dat nu ook B&W van Leiden in een brief heeft bevestigd achter de motie van de eigen raad te staan (niet meebetalen als geen 70 km/h wordt gereden). Het argument luidt (citaat): “Een verdere verlaging van de snelheid op de Oude Spoorbaan zal leiden tot een wezenlijk functionaliteitsverlies van de Leidse Ring Noord en daarmee tot ondoelmatige bestedingen van overheidsmiddelen”. Op geen enkele wijze wordt ingegaan op alle door bewoners eerder ingebrachte argumenten die aantonen dat er juist géén sprake is van functionaliteitsverlies. Dit hebben bewoners uitgebreid

 • In de brief van de gemeente Leiderdorp aan de eigen gemeenteraad wordt dit argumenttoegelicht in eerdergenoemde notitie “Feiten en Mythes LRN” zonder enige nadere onderbouwing of toelichting simpelweg overgenomen. 

 • In het voorstel staat ook dat 70 km/h wordt vastgelegd in het Kaderbesluit en dat pas na vaststelling ervan bewoners weer mogen meepraten over het Uitvoeringsbesluit, waarbij de 70 km/h niet meer ter discussie mag staan. En daarmee zet de gemeente Leiderdorp ook de eigen inwoners klem: Als wij – desnoods via de Raad van State – bewijzen dat lagere schermen bij 70 km/h in strijd zijn met de wet is het eindresultaat niet dat de snelheid omlaag gaat naar 50 km/h - zoals de wetgever eist - maar dat de schermen hoger worden en we langs de Oude Spoorbaan al ons uitzicht kwijt zijn.

 • Pas na het vaststellen van het nieuwe Kaderbesluit zal dit als addendum worden toegevoegd aan de eerdergenoemde Bestuursovereenkomst LRN. Maar met deze aankondiging wordt toch al impliciet erkend dat de oude Bestuursovereenkomst LRN niet in zijn geheel bindend meer is! Hoe kan Leiden zich daarop dan wel beroepen?

Nu de bewoners op deze wijze buitenspel zijn geplaatst wordt het uitermate interessant om te zien hoe raadsleden hiermee omgaan. Een antwoord op de volgende vragen wordt nu uiterst belangrijk: 

1. Zullen raadsleden accepteren dat de democratische inspraakmogelijkheden op deze wijze geweld wordt aangedaan?
2. Hoe gaat D66 (staat voor Democraten66), die op een sleutelpositie zit, hiermee om? (Wij hebben inmiddels een gesprek hierover met D66 aangevraagd).

3. Hoewel wij geen tegenstanders zijn van de LRN is in de eerdergenoemde notitie over “Feiten en Mythes LRN” met cijfers onderbouwd uitgelegd dat vooral Leiden belang heeft bij de LRN en dat dat voor Leiderdorp in veel geringere mate het geval is. De Engelendaal wordt
bijvoorbeeld echt niet rustiger. Hebben raadsleden de moed om gewoon tegen dat nieuwe Kaderbesluit met 70 km/h te stemmen?

 

Het is te verwachten dat op 20 april de gemeenteraad zich opnieuw over deze materie buigt. Het zou in ons aller belang zijn dat ook dan door een grote opkomst van bewoners een duidelijk signaal naar de politiek zou worden afgegeven dat bewoners serieus genomen willen worden.
Het gaat tenslotte om uw woonomgeving die door het huidige LRN voorstel dreigt te verslechteren (minder of geen uitzicht, meer geluid, minder waarde van uw huis). Gezien de zeer afhoudende opstelling van de gemeente zou het ons overigens niet verbazen als – met dank aan de coronacrisis – de aanwezigheid van burgers en daarmee de inspraak nog verder beperkt of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

 

Om bewoners in de Leyhof gerichter te kunnen informeren en te attenderen op bijeenkomsten nodigen wij u uit uw-mail adres aan ons door te geven via Leyhoflab071@gmail.com


Wat hier verder ook uitkomt, wij zijn ervan overtuigd dat bewoners zich bij de volgende verkiezingen de door politieke partijen over de LRN gemaakte keuzes zullen herinneren. 

Met vriendelijke groet,


Lex de Jonge, Windmolen 4
Marja van Loenen, Saturnus 11
Ferry Anes, Dijkwacht 32
Kees den Bakker, Dijkwacht 53
Richard van der Meer, Dijkwacht 78

=======================================================================================================

Leiderdorp, 23 november 2019

Leidse Ring Noord (LRN)

Feiten en mythes rond de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan


Leeswijzer: Voor de “haastige lezer” zijn achterin de Samenvatting en Conclusies opgenomen.


1. Inleiding


Dit document is opgesteld door belanghebbende bewoners, wonende langs de Oude Spoorbaan, die vanaf het begin via door de gemeente ingestelde Klankbordgroepen nauw betrokken zijn geweest bij het ontwerp van de LRN en het proces van besluitvorming. Rond de - beoogde - finale besluitvorming in november 2019 is vanuit de gemeentebesturen van zowel Leiderdorp als Leiden zoveel onjuiste,
achterhaalde en onvolledige informatie verspreid dat het tijd wordt om de feiten op een rijtje te zetten. Deze notitie dient daartoe.

Alle feiten en cijfers in deze notitie zijn afkomstig uit officiële documenten van de gemeenten Leiden en Leiderdorp en zijn daarmee verifieerbaar. 

 

De bewoners langs de Oude Spoorbaan verzetten zich niet tegen de LRN en maken evenmin bezwaar tegen verdubbeling van het aantal rijstroken van 2 naar 4. 

Door deze verdubbeling is de bouw van de LRN overigens te beschouwen als een “reconstructie” in de zin van de Wet Geluidhinder, waarvoor in deze wet speciale regels van toepassing zijn. De bewoners zijn bezorgd over toename van geluidhinder en het wegvallen van zicht op de Boterhuispolder en eisen daarnaast dat de bepalingen uit de Wet Geluidhinder correct worden toegepast. Als daarvoor al geluidsschermen nodig zijn prefereren bewoners overigens geluidswallen. Bij het nieuwe Kaderbesluit moeten bij 70 km/h op de Oude Spoorbaan op grond van de Wet Geluidhinder deze geluidsschermen worden geplaatst, die voor een grote groep bewoners en recreanten langs het tracé het zicht op de Boterhuispolder wegnemen. Deze schermhoogte bewust beperken - zoals in een amendement is gesuggereerd - bij gelijkblijvende snelheid van het verkeer leidt tot meer geluidsoverlast voor bewoners en dat is op deze wijze in strijd met de wet. 

Omdat er een directe relatie is tussen de maximum snelheid, de hoogte van geluidsschermen en de mate van vrij zicht heeft de discussie zich lange tijd daarop toegespitst. Uiteraard speelt de functionaliteit van de LRN daarbij een belangrijke rol, dus vanaf het begin was
duidelijk dat aanpassingen aan de snelheid geen belangrijke (negatieve) impact mochten hebben op het functioneren van de LRN als ringweg, waarmee vooral de stadskernen van Leiden en Leiderdorp moeten worden ontlast en de bereikbaarheid van de Leidse regio verbeterd. Ook over deze doelstellingen bestaat bij de bewoners geen afwijkend standpunt.


Door zowel de wethouder als de ambtelijke projectgroep (een samenwerkingsverband vanuit Leiden en Leiderdorp) werd de afgelopen jaren bij de discussie over de maximum snelheid vooral gehamerd op de “beleving” van de Oude Spoorbaan, “gelegen in een buitengebied zonder woningen” en dus gelegen buiten de bebouwde kom. De weg moest daarbij “robuust” en “uitnodigend” zijn en moest automobilisten “verleiden” deze route te kiezen. Omdat deze begrippen subjectief zijn hebben bewoners zich vooral verdiept in de vraag hoeveel impact een lagere snelheid van 50 in plaats van eerst 80 en later 70 km/h zou hebben op de reistijden, de verkeersintensiteit en op eventuele
filevorming en of een lagere snelheid de functionaliteit van de LRN zou aantasten. Ook de impact op het milieu werd meegewogen.

2. Reistijden


Het ligt voor de hand dat aantrekkelijke reistijden voor automobilisten een belangrijk argument zijn voor doorgaand verkeer de LRN te kiezen en dus de stads- of dorpskernen te mijden. Voor Leiderdorp houdt dat in dat het verkeer een duidelijke voorkeur moet hebben voor de route buitenom via de Oude Spoorbaan in plaats van de Engelendaal te kiezen. 

De bewoners zijn dus begonnen hun onderzoek te richten op deze reistijden.


Reeds op 22 januari 2013 werden in het rapport “Verkenning LAB071 Leidse Agglomeratie Bereikbaar” de contouren van een ringstructuur om Leiden vastgelegd. Deze plannen werden verder op juistheid gecheckt in het rapport “Validatie van de Oplossing LAB071”, gepresenteerd in mei 2015, met daarin onder andere een beschrijving van de reistijden van de Merenwijk naar de A4 via 3 alternatieve routes:
1. Via de Oude Spoorbaan en N446 (= om Leiderdorp heen)
2. Via de Engelendaal, Persant Snoepweg en Stierenbrug (= door Leiderdorp)
3. Via de Zijlsingel en Hoge Rijndijk (= door Leiden)


Wat bleek? In alle gevallen bleek route 1 via de Oude Spoorbaan veruit de snelste. Rijden via de Engelendaal (route 2) kost 3,5 minuten meer en via de Zijlsingel (route 3) kost ruim 7 minuten meer. Deze cijfers gelden bij 80 km/h op de Oude Spoorbaan met een (toen nog) ongelijkvloerse kruising bij de Schildwacht.


Vervolgens is berekend wat de impact zou zijn als op de Oude Spoorbaan geen 80 maar 50 km/h zou worden gereden. De uitkomst is dat de route over de Oude Spoorbaan dan 30 seconden langer duurt, maar nog steeds 3 minuten sneller is dan over de Engelendaal en daarmee nog steeds veruit de snelste blijft van alle alternatieven. 

Het ligt voor doorgaand verkeer (met name vanuit Leiden) dus nog steeds niet voor de hand de route over de Engelendaal te kiezen. Bewoners hadden hiermee goede argumenten tegen een verhoging van de huidige 50 naar 80 km/h. Ter aanmoediging voor automobilisten bij 50 km/h toch de Oude Spoorbaan te kiezen stellen bewoners voor matrix borden met gerichte route informatie te plaatsen.


Om toch het eigen gelijk over reistijden te verdedigen nam de projectgroep zijn toevlucht tot routeplanners, die moesten bewijzen dat de route over de Engelendaal richting A4/Den Haag echt wel sneller kon zijn. Dat die conclusie alleen geldig was na middernacht, wanneer de verkeerslichten op de Engelendaal zijn uitgeschakeld, werd liever niet verteld.

3. Andere effecten van 50, 70 of 80 km/h op de doorstroming, op het milieu én op Leiden


In opdracht van de gemeente Leiden is door adviesbureau Goudappel Coffeng een apart onderzoek ingesteld, wat uitmondde in het rapport “Leidse Ring Noord; Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h”. Dit rapport werd uitgebracht op 14 januari 2016 en bevat een schat aan informatie:
- Om te beginnen bevestigde dit rapport in grote lijnen de hierboven genoemde berekeningen
van de reistijden.
- Maar er was meer. Dat rapport bracht ook in kaart wat de gevolgen in Leiden zouden zijn als op de Oude Spoorbaan 50 in plaats van 80 km/h zou worden gereden. Om slechts een paar effecten te noemen:
    o Bij 50 km/h in Leiderdorp rijden op de Plesmanweg, Schiphollaan en Willem de Zwijgerlaan west 10 voertuigen meer per uur (1 auto           per 6 minuten)

    o Het effect op de Hooigracht is 8 voertuigen meer per uur (1 auto per 7 minuten)
    o Op de Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg, Langegracht, Marnixstraat, Kooilaan en Sumatrastraat is geen enkel effect zichtbaar

- En, eerlijk is eerlijk, er is ook enig (negatief) effect binnen Leiderdorp zichtbaar maar dat ligt in de orde van grootte van 1 – 2 auto’s per minuut minder op de Oude Spoorbaan, en 1 auto per minuut meer op de Engelendaal (uit recentere cijfers blijkt dit verschil nog veel kleiner te zijn; zie de tabel in hoofdstuk 6)
- Nog een opvallende conclusie is dat bij zowel 50 als 80 km/h het aantal voertuigverliesuren (= filevorming) gering is, maar dat deze filevorming in zowel ochtend- als avondspits juist bij 80 km/h toeneemt.
- Het belangrijkste capaciteitsverhogende effect van de LRN op de Oude Spoorbaan komt van de verdubbeling van het aantal rijstroken van 2 naar 4. De verhoging van de maximum snelheid van 50 naar 80 km/h en de daarbij behorende tijdswinst van 30 seconden is daarbij
vergeleken van ondergeschikt belang. 

 

Daarnaast zijn bij het inmiddels herziene ontwerp van de Oude Spoorbaan (nu met rotonde en 70 km/h) de volgende overwegingen van belang:
- Gezien de relatief korte afstanden tussen de brug Dwarswatering, rotonde Schildwacht en rotonde N445/N446 wordt het te verwerken verkeersaanbod op de Oude Spoorbaan bepaald door de capaciteit van de rotondes (en ook nog het verkeerslicht bij de Engelendaal). Het
heeft geen enkel nut om 600 m respectievelijk 400 m 70km/h te rijden, terwijl de berijdbare snelheid op de rotondes 35 tot 40 km/h is. Des te harder gereden wordt des te meer zal het verkeer in de spits opstropen voor de rotondes (filevorming).
- Dit effect wordt nog vergroot als het verkeer volledig tot stilstand komt om op de rotonde voorrang te verlenen aan verkeer dat op de rotonde ¾ rondje rijdt, zoals naar de Leyhof afslaand verkeer. Hier 70 km/h rijden zal bovendien nadelig uitwerken op de veiligheid.
- Bij 70 km/h zal langer of sterker geaccelereerd worden dan bij 50 km/h, wat negatieve gevolgen heeft voor voertuigemissies en extra motorgeluid.
- Terwijl het kabinet de maximum snelheid op alle autosnelwegen in Nederland verlaagt is het niet uit te leggen dat op de Oude Spoorbaan de snelheid juist omhoog zou gaan; minder verkeersemissies is van belang voor zowel stikstof als klimaat.
- In verband met handhaving van de maximum snelheid moet bij 50 km/h opnieuw aandacht worden besteed aan het ontwerp van de weg; ook dat kan leiden tot kostenbesparingen 

4. Het kaderbesluit 2016 en wat er daarna gebeurde 

 

De raadsleden in Leiderdorp raakten in de aanloop naar het Kaderbesluit 2016 steeds meer overtuigd door de argumenten van bewoners en waren in meerderheid voornemens de door bewoners toen ook al voorgestelde lagere snelheid te steunen, omdat daarbij geluidsschermen aanzienlijk lager kunnen zijn. 

Totdat de toenmalige wethouder Wassenaar op het laatste moment kwam met de mededeling dat Leiden niet zou meebetalen aan het tracé in Leiderdorp als de snelheid niet gewoon 80 km/h zou blijven. Dat was - toen nog - een serieus dreigement wat ertoe leidde dat raadsleden onder deze oneigenlijke politieke druk door de wethouder uiteindelijk instemden met 80 km/h. En zo werd dat in het Kaderbesluit vastgelegd op 4 juli 2016.
Een jaar later bleek uit een ingestelde WOB procedure dat de wethouder op dit cruciale punt niet de waarheid had gesproken.

En inmiddels bleek uit de geluidberekeningen door bureau DGMR dat bij 80 km/h de geluidsschermen op het deel westelijk van de Schildwacht 1 m hoog zouden worden en op het oostelijk deel 1,5 m. Daardoor zou op dat laatste deel het zicht op de polder gedeeltelijk verdwijnen. Het eerste en laatste deel van de Oude Spoorbaan was toen nog voorzien als weg met 2*2 rijstroken,
maar het middelste deel bij de Schildwacht zou als een ongelijkvloerse en dus verdiept liggende weg
met 2*1 rijstroken worden uitgevoerd.


Echter een jaar later werd ontdekt dat – voornamelijk door een rekenfout – de verkeersintensiteiten bij de Willem de Zwijgerlaan te laag waren ingeschat. Uit de nieuwste verkeerscijfers (uit het inmiddels ook aangepaste rekenmodel) bleek dat de uit 2*1 rijstroken bestaande ongelijkvloerse kruising bij de Schildwacht als bottleneck zou gaan fungeren. Verbreden tot 2*2 rijstroken was te
duur, waarop besloten werd de ongelijkvloerse kruising te vervangen door een rotonde. Daarmee werd het ontwerp van dit deel van de LRN wezenlijk gewijzigd, wat tot direct gevolg had dat de toch al geringe tijdswinst van 30 seconden bij 80 km/h (ten opzichte van 50 km/h) verder af zou nemen naar 20 seconden. 


Maar er was nog een effect. Door de aanzienlijk hogere verkeersintensiteit zou ook de geluidsbelasting verder toenemen met als gevolg aanzienlijk hogere geluidsschermen dan DGMR eerder berekende. Dat bracht de verkeerskundigen ertoe voor te stellen de snelheid op 70 km/h te stellen, waardoor de geluidsschermen veel dichter op de weg geplaatst konden worden en de toename van de hoogte wat minder zou zijn. Dat de Oude Spoorbaan nu ineens wel binnen de bebouwde kom was gelegen, omdat werd erkend dat er toch wel veel aaneengesloten woningen langs het tracé zijn gelegen gaf hoop.


Eerst werd door bewoners en projectgroep gesuggereerd de weg 1 m verdiept aan te leggen, waarmee alle zicht- en geluidproblemen opgelost zouden zijn. Helaas werd dat voorstel om kostenredenen uiteindelijk ook weer ingetrokken. 

En inmiddels was duidelijk dat de geluidsschermen zelfs bij 70 km/h toch 0,25 tot 0,5 m hoger zouden worden, waarmee het vrije uitzicht voor alle woningen ten oosten van de rotonde Schildwacht volledig weg zou vallen en bij de woningen westelijk daarvan gedeeltelijk.


Mede gezien het feit dat het Kaderbesluit 2016 in Leiderdorp onder valse voorwendselen was “afgedwongen” en er sowieso een herzien Kaderbesluit moest komen besloten bewoners opnieuw in te zetten op 50 km/h omdat bij die snelheid geluidsschermen geheel of grotendeels achterwege kunnen blijven.

5. Herziening verkeerscijfers in april 2019 + wat als Leiderdorp niet meedoet met LRN


Op 5 februari 2019 beschreven de verkeerskundigen van Leiden in een notitie “Effecten LRN voor  wegennet Leiderdorp RVMK 3.1.1” welke verschuivingen in verkeersintensiteiten te verwachten zijn, als in Leiden de LRN wel doorgaat maar in Leiderdorp niet. Een van de meest opvallende conclusies is dat vooral het vervallen van de bypass na de Zijlbrug een duidelijke invloed heeft op de verkeerstoename op de Engelendaal. Voor het overige veroorzaakt het niet meedoen van Leiderdorp aan de LRN geen grote verschuivingen in verkeersstromen door Leiderdorp; hoogstens zal lokaal verkeer uit de noordelijke wijken Leyhof en Buitenhof iets meer rijden via de Engelendaal en minder
via de Oude Spoorbaan, maar die verschillen zijn niet groot.

Om een duidelijk én actueel beeld te krijgen van de invloed die verschillende LRN scenario’s en een lagere snelheid zouden hebben op de verkeersintensiteiten werd in april 2019 door de verkeerskundigen van Leiden op verzoek van de bewoners een overzicht van verkeersintensiteiten opgesteld voor de in onderstaande tabel opgenomen scenario’s: 
De verkeerskundigen hebben daarbij voor 50 km/h bewust gerekend met 60 km/h omdat dit gemiddeld gezien de werkelijke situatie beter weergeeft, hoewel formeel 50 km/h de grens is. 


 

 

Wat opvalt bij bestudering van de tabel is het volgende:


- Ook zonder LRN zal er ten opzichte van de referentie 2010 sprake zijn van een forse toename van de verkeersintensiteit (mede veroorzaakt door correctie van een eerdere rekenfout), zowel vanuit Leiden (zie cijfers Zijlbrug) als op de Oude Spoorbaan, maar óók op
de Engelendaal.
- Het met de LRN beoogde doel (minder verkeerstoename op de Engelendaal) lijkt hiermee niet te worden bereikt. Mét de LRN zullen de verkeersintensiteiten op al deze wegen (dus ook op de Engelendaal) nog iets - maar niet heel veel - verder toenemen.
- Het vervallen van de Bypass (vooral bedoeld om sluipverkeer door woonwijken te verminderen) draagt in belangrijke mate bij aan de verdere toename van de belasting van de Engelendaal.
- De LRN is bedoeld om verkeer te verleiden de stads- en dorpskernen te mijden. Echter gezien de verwachte toename van verkeer op de Engelendaal door de LRN is de vraag gerechtvaardigd of Leiden niet veel meer belang heeft bij de LRN dan Leiderdorp!?
- Er zijn nu ook verkeerscijfers bij een snelheid van 60 (gemiddelde huidige snelheid), 70 en 80 km/h op de Oude Spoorbaan beschikbaar. Het effect van deze snelheidsverschillen op de verkeersintensiteiten op zowel de Oude Spoorbaan als de Engelendaal blijkt marginaal
vergeleken met de overall toename van verkeersintensiteiten. Dit kan dus geen steekhoudend argument zijn om een lagere maximum snelheid op de Oude Spoorbaan af te wijzen, temeer daar al deze verschillen ruim vallen binnen de robuustheidsmarge van 15 tot 25%, zoals genoemd in het nieuwe concept Kaderbesluit 2019. 

 

Ondanks al deze feiten verzetten de projectgroep en de wethouder zich tegen 50 km/h met als nieuwste argument dat bij die snelheid door de politie niet handhavend zou worden opgetreden omdat 50 km/h niet past bij “het wegbeeld”, zoals de wetgever verlangt. Daarin heeft de wethouder overigens gelijk dus is het laatste voorstel van bewoners dat de Oude Spoorbaan – die nog steeds een weg met 2*2 rijstroken blijft – net als alle wegen van de LRN in Leiden enigszins wordt aangepast aan 50 km/h, wat zelfs kostenbesparingen op zou kunnen leveren (iets smallere weg, lagere of geen geluidsschermen). En dan is handhaving geen overwegend probleem meer. 

6. Wat gebeurde er in de aanloop naar de raadsvergadering van 4 november 2019?


Voor lag een amendement van D66, dat pleitte voor een snelheid van 50 km/h. Bewoners konden zich in dat amendement vinden. Maar er was ook een amendement met een compromisvoorstel in de vorm van een amendement van VVD, CDA en CU-SGP. 

In dat laatste amendement wordt voorgesteld:
- de snelheid te verhogen naar 70 km/h;
- maar - om redenen van behoud van uitzicht - de hoogte van geluidsschermen te beperken tot 1,25 m (wellicht met uitzondering van het Ovaal, waar de geluidsbelasting nog hoger is);
- op plaatsen waar door het relatief lage geluidsscherm toch nog sprake is van een te hoge geluidsbelasting op de gevels van woningen, extra woningisolatie toepassen. 

 

Die benadering oogt sympathiek, maar is strijdig met de Wet Geluidhinder (Wgh), omdat met dit voorstel beoogd wordt op een onjuiste wijze gebruik te maken van de procedure ontheffing hogere waarde (art 110 g Wgh). En de bewoners worden zo dus onnodig blootgesteld aan hogere geluidsniveau’s.
Dat wordt hierna kort toegelicht:


In het Nederlandse milieubeleid geldt dat milieuoverlast dient te worden voorkomen of – als dat niet mogelijk is - zoveel mogelijk te worden beperkt.
Dat werkt bij geluid als volgt:

1. eerst preventie van geluid bij de bron (bv stil asfalt, maar ook snelheidsmaatregelen vallen hieronder),
2. als dat onvoldoende resultaat oplevert of technisch of economisch onuitvoerbaar is, dan wordt overgegaan op reductie in de overdracht (bv geluidsschermen)
3. als ook dat nog onvoldoende resultaat oplevert of technisch of economisch onuitvoerbaar is, dan pas komen beschermende maatregelen bij de ontvanger aan bod (bv gevelisolatie)

Het voorgestelde amendement stelt echter voor om stap 2 te beperken tot een scherm van 1,25 m, waarna eventueel via stap 3 het teveel aan geluid wordt bestreden. De wetgever eist echter dat eerst stap 2 volledig wordt uitgevoerd, tenzij dat om technische of economische redenen niet kan. 

Door stap 2 niet volledig uit te voeren worden bewoners onnodig blootgesteld aan meer verkeerslawaai maar pas indien daardoor de geluidsniveaus binnenshuis de wettelijke grens zouden overschrijden volgt stap 3 (gevelisolatie). Zo wordt dus - met het argument van meer vrij zicht - het wettelijk recht van bewoners op bescherming tegen geluidhinder uitgehold. Om dit toch “juridisch af te dekken” was de opzet gebruik te maken van een clausule in de Wgh (art 110g) voor ontheffing hogere waarde in verband met “bezwaren van landschappelijke aard”.

De wetgever bedoelt met die clausule echter dat het landschap niet onevenredig gehinderd of verstoord mag worden door bijvoorbeeld geluidsschermen. Maar in ons geval wordt niet het landschap maar juist de bewoners onevenredig gehinderd door geluidsschermen. Hier wordt dus getracht de zaak om te keren en die interpretatie is in strijd met de wet. Een juridisch wel correcte toepassing van de Wgh zou bij 70 km/h echter leiden tot zodanig hoge geluidsschermen dat het vrije zicht bij een belangrijk deel van de woningen zou verdwijnen. En
dáárom pleiten bewoners voor 50 km/h omdat bij die snelheid (nagenoeg) geen geluidsschermen nodig zijn om toch aan de Wgh te voldoen, zonder dat bewoners worden blootgesteld aan een onnodig hoge geluidsbelasting. 

7. Verzet vanuit Leiden tegen een lagere snelheid op de Oude Spoorbaan


De gemeenteraad van Leiden verzet zich tegen een snelheid op de Oude Spoorbaan lager dan 70 km/h op straffe van het mogelijk intrekken van de medefinanciering van het Leiderdorpse deel van de LRN.


Als argument wordt verwezen naar de Bestuursovereenkomst, waar in art 15.1 wordt verwezen naar het rapport Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord van 29 april 2016, waar inderdaad de snelheid van 80 km/h is genoemd.
Na ondertekening van die Bestuursovereenkomst is echter ter nadere uitwerking het Kaderbesluit 2016 ondertekend en sindsdien zijn er diverse fundamentele wijzigingen opgetreden, zoals:
- 40% hoger verkeersaanbod in Leiderdorp
- het vervallen van de ongelijkvloerse kruising bij de Schildwacht en het vervangen ervan door
een rotonde
- Het bij de Schildwacht vergroten van het aantal rijstroken van 2*1 naar 2*2
- het verlagen van de snelheid van 80 naar 70 km/h.


Dat nu dus ook het ontwerp van delen van de LRN, inclusief maximum snelheid, opnieuw ter discussie wordt gesteld wordt is tegen deze achtergrond niet meer dan normaal. Een beroep op de Bestuursovereenkomst om dat tegen te houden is niet geloofwaardig.
Kennelijk is in Leiden ook vergeten dat een aanvankelijk op de Plesmanlaan voorgenomen snelheid ok is verlaagd van 70 naar 50 km/h.
Opvallend is dat vanuit Leiden naast verwijzing naar de Bestuursovereenkomst geen enkel inhoudelijk argument is aangedragen dat de mythe zou bevestigen dat een lagere snelheid op de Oude Spoorbaan nadelig zou zijn voor Leiden. 
En de feiten in deze notitie tonen aan dat er überhaupt geen sprake is van nadelige effecten in Leiden.


Het ironische is tot slot dat uit de tabel met verkeerscijfers in hoofdstuk 6 is af te leiden dat het verschil in verkeerscijfers in Leiderdorp met of zonder LRN helemaal niet zo groot is. Hoewel de bewoners niet beogen nut en noodzaak van de LRN ter discussie te stellen kan dit gegeven van de geringe impact wel van belang zijn voor de onderhandelingen tussen Leiderdorp en Leiden.

8. Samenvatting en conclusies
 

Feiten en conclusies tot aan het Kaderbesluit 2016


- Besluitvorming in Leiderdorp is gebaseerd op onjuiste, inmiddels achterhaalde en onvolledige informatie.
- Belanghebbende bewoners hebben geen bezwaar tegen LRN en de verdubbeling van het aantal rijstroken.
- Belanghebbende bewoners zijn bezorgd over geluidshinder en uitzicht, maar delen het oordeel dat aanpassing van de snelheid geen belangrijke negatieve impact mag hebben op het functioneren op LRN als randweg.
- LRN moet aantrekkelijker zijn dan alternatieve routes en daardoor de automobilist “verleiden” over de Oude Spoorbaan te rijden. Dit is het geval want bij meerdere varianten bij verschillende snelheden blijkt de route over de Oude Spoorbaan steeds beduidend sneller, óók bij 50 km/h. Het gaat daarbij niet over secondes, maar over 3 minuten tijdwinst
- In 2016 is in opdracht van gemeente Leiden het snelheidsregime 50-80 km/h doorgerekend op doorstroming. De uitkomst daarvan is opmerkelijk: Effect 80 km/h versus 50 km/h blijkt marginaal; 80 km/h leidt zelfs tot filevorming in de spits.

o Op tracé Plesmanweg, Schiphollaan en Willem de Zwijgerlaan west is het verschil 1 auto per 6 minuten
o Het effect op de Hooigracht is het verschil 1 auto per 7 minuten 

o Op de Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg, Langegracht, Marnixstraat, Kooilaan en Sumatrastraat is geen enkel effect zichtbaar
o bij zowel 50 als 80 km/h is het aantal voertuigverliesuren (= filevorming) gering, maar deze filevorming neemt in zowel ochtend- als avondspits bij 80 km/h wel toe
o Tijdwinst op Oude Spoorbaan bij 80 km/h in plaats van 50 km/h is slechts 30
seconden

- Geconcludeerd kan worden dat een snelheid van 50 in plaats van 70 of 80 km/h hoegenaamd geen effect heeft op de verkeersstromen in Leiden; Leiden ondervindt van die lagere snelheid geen enkel nadeel en dus wordt de functionaliteit van de LRN binnen Leiden bij 50 km/h niet negatief beïnvloed. De LRN blijft als randweg functioneren.

Feiten en conclusies vanaf het Kaderbesluit 2016 tot heden 

- Uit de geactualiseerde verkeerscijfers is af te leiden dat van de beoogde afname van lokaal verkeer in Leiderdorp (met name over de Engelendaal) geen sprake is, waardoor Leiden waarschijnlijk veel meer belang heeft bij de LRN dan Leiderdorp.
- Kaderbesluit 2016 is in Leiderdorp door oneigenlijke politieke druk en onwaarheden afgedwongen. Dit is aangetoond middels een WOB procedure.
- Referentieontwerp Oude Spoorbaan werd aangepast van ongelijkvloers naar rotonde, omdat als gevolg van rekenfouten de ongelijkvloerse kruising niet meer voldeed en verruiming financieel niet haalbaar bleek.
- Aanpassing ontwerp leidde echter tot meer geluidsbelasting op de Oude Spoorbaan en dus nog hogere geluidsschermen.

- Dus werd de snelheid aangepast van 80 naar 70 km/h en dit aangepast ontwerp resulteert in een verdere afname van eerdergenoemde tijdwinst van 30 naar 20 seconden. Die tijdwinst is echter nog steeds marginaal omdat de Oude Spoorbaan al 3 minuten sneller is dan alternatieve routes.

- Bewoners en recreanten pleiten voor 50 km/h met positieve effecten op zicht op de polder, beperking geluid, beperking emissie, beperking filevorming en toename veiligheid.
- Gerichte route informatie aan de automobilist (bv matrixborden) kan ertoe bijdragen dat de keuze voor de Oude Spoorbaan nog bewuster wordt gemaakt.
- De eerdere conclusies gelden onverkort dat 50 km/h geen of een verwaarloosbaar negatief effect heeft op de doorstroming, geen terugslag geeft op binnenstedelijke routes en goedkoper is. Het effect op de doorstroming valt ruimschoots binnen de gehanteerde robuustheidsmarge van 15 tot 25%. 

- Bij 50 km/h zijn geen of zeer lage schermen nodig langs de Oude Spoorbaan, wat tevens een kostenbesparing oplevert.
- Leiderdorp wordt desondanks, gebaseerd op onjuistheden, onder druk gezet bij de keuze tussen 50 of 70 km/h en Leiden roept zelfs de hulp van de Provincie in. Vreemd, want Leiden heeft op eigen grondgebied op de Plesmanlaan de voorgenomen snelheid van 70 km/h zelf verlaagd naar 50 km/h.

-  Leiden verzet zich tegen 50 km/h onder verwijzing naar de bestuursovereenkomst, welke gebaseerd is op inmiddels achterhaalde verkeerseffecten. Zonder feitelijke kennis en inhoudelijke argumenten creëert Leiden zo een mythe dat een lagere snelheid nadelig zou zijn voor Leiden en omgeving. De feiten tonen echter aan dat dit niet juist is.

===============================================================================================

LRN Inspreektekst 18 november 2019

namens bewoners Leyhof en Buitenhof


Voorzitter, de afgelopen maanden is van de kant van bewoners steeds opnieuw een beroep op de wethouder gedaan serieus rekening te houden met de belangen van bewoners langs het tracé van de Oude Spoorbaan. Wij waarderen het daarom dat voor dit lastige onderwerp zelfs twee keer een Politiek Forum is georganiseerd. Maar ik vrees dat hier onze waardering wel ophoudt, want er is met name de afgelopen week nogal wat gebeurd.


Wij hebben de afgelopen jaren heel veel tijd besteed aan het zorgvuldig op een rij zetten en met u delen van de argumenten waarom een snelheid van 70 km/h onnodig is en soms contraproductief werkt. Dat deel van de discussie ga ik nu niet meer herhalen.


Waar ging het ook weer om?
1. Bewoners willen hun vrije uitzicht op de Boterhuispolder behouden én
2. Bewoners claimen hun wettelijk recht op bescherming tegen onnodig veel verkeerslawaai
Toch niet onredelijk zou ik zeggen?


En toen begon deze week het eindspel.


Een schouw moest aantonen of het zichtprobleem van bewoners wel reëel is. Dan is het uiteraard van belang dat de proefschermen op realistische hoogte worden geplaatst en wij als bewoners hadden daarbij onze twijfels. Na een aanvankelijke botsing daarover werd afgelopen donderdag een technisch overleg georganiseerd, wat duidelijkheid had moeten brengen. Ik zeg “had” want de oplettende luisteraar bij dat overleg hoorde uitspraken zoals: 
We zijn nog aan het kijken naar de dynamica die hier gaat plaatsvinden, dus de cijfers over schermhoogten zijn “voorlopig” en “nog niet al te nauwkeurig” en hier en daar zelfs “overgedimensioneerd”.  Daarmee werd gesuggereerd dat het met de uiteindelijke schermhoogte nog alle kanten op kan. Maar ja, toen was de schouw al achter de rug.


Maar aan het eind van dat gesprek kwam de aap pas echt uit de mouw. De wethouder verklaarde wel degelijk rekening te willen houden met de wens van bewoners voor vrij uitzicht. Dan maken we de schermen toch een stuk lager? Maar dan moeten de bewoners natuurlijk wel genoegen nemen met een hogere geluidbelasting dan de bescherming die de wet hen biedt. De wethouder meende daarvoor een geitenpaadje in de wet geluidhinder te hebben gevonden in de vorm van ontheffing hogere waarde in verband met bezwaren van landschappelijke aard. Dat de wetgever deze vorm van gebruik nooit bedoeld heeft hoort hij liever niet.


Laat mij dat toch nog even kort toelichten.
Volgens de wet geluidhinder mag alléén een ontheffing hogere waarde worden verleend als het technisch of economisch ondoelmatig is geluidsmaatregelen te treffen óf als daartegen andere overwegende bezwaren zijn, bijvoorbeeld van landschappelijke aard. De achterliggende boodschap van de wetgever is dan dat het landschap niet onevenredig gehinderd of verstoord mag worden door geluidsmaatregelen. Maar in ons geval wordt niet het landschap maar juist de bewoners onevenredig gehinderd door geluidsmaatregelen. De wethouder keert de zaak hier dus om en mag in deze situatie dus helemaal geen gebruik maken van ontheffing hogere waarden.

Het is bij zoveel bezorgdheid voor het landschap overigens ironisch te zien hoe weinig het hele plan voor de LRN verder rekening houdt met het landschap. Voor de 4-baans weg wordt zelfs een stuk polder opgegeven.


De vraag is dus of u zich als raad dit illegale geitenpaadje van ontheffing hogere waarde in laat rommelen.


En daarna zouden de bewoners mogen kiezen door de kat of door de hond te worden gebeten:
 óf hoge geluidsschermen accepteren en dan weinig of geen vrij uitzicht meer
 óf meer vrij uitzicht (en een vooraf toegezegde schermhoogte) maar helaas meer geluidsoverlast


We zouden bijna vergeten dat er nóg een optie is waarbij bewoners niet worden gebeten, namelijk door geen 70 maar 50 km/h rijden, net zoals overal in Leiden op de LRN gebeurt. Dan zijn bij ons geen schermen meer nodig en krijgen we toch de geluidsbescherming zoals de
wetgever dat bedoelde. En de bezorgdheid van de wethouder voor het landschap is ook opgelost. En we geven het signaal af de hedendaagse milieuproblemen serieus te nemen, net als het kabinet dat  inmiddels doet. Heel Nederland gaat nu door een stikstofcrisis langzamer rijden en dan doen wij lokaal het omgekeerde voor slechts 20 seconden tijdwinst? Ik zou dat als raad niet graag op mijn geweten hebben.


Voorzitter, de keuze behoort hier dus niet te gaan tussen geluid of zicht maar tussen 50 of 70
km/h!


Voorzitter, ik rond af, maar niet zonder de volgende observatie tot slot.


In Leiden werd in een motie vastgelegd dat als de snelheid in Leiderdorp lager wordt dan 70 km/h Leiden de financiering van het Leiderdorpse deel intrekt. Waar en wanneer hebben wij zo’n politieke chantage toch eerder gehoord? Leiden lijkt gefrustreerd maar vooral slecht geïnformeerd over onze motieven. Weten ze in Leiden wel dat 50 km/h op de Oude Spoorbaan leidt tot wel 1 auto minder per 7 minuten op bijvoorbeeld de Hooigracht in Leiden?


Het is nu dus aan de raadsleden te laten zien of ze het belang van de bewoners serieus nemen en dus ook niet wijken voor de chantage uit Leiden die nu – net als drie jaar geleden – op het allerlaatste moment in stelling wordt gebracht.


Voorzitter, zoals al eerder gezegd, ik wens u en de raad veel wijsheid.

tabel.JPG

...

uitzicht.JPG
70 leiden.jpg
OpdeOudeSpoorbaan.jpg
uitzicht.JPG